What's New?

tuladha basa krama inggil basa krama lugu lan ngoko alus

Senang Belajar Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Monday, 12 November 2012 Pukul 8.59

menggunakan bahasa indonesia. Sebagai orang Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah lainnya harus bisa berbahasa jawa. Basa kaperang dadi 4 macam, yaiku : 1. Krama Alus. 2. Krama Lugu. 3. Ngoko Alus. 4. Ngoko Lugu. -Krama Alus yaiku basa kang tembunge krama kacampuran krama inggil. Tuladha : Panjenengan badhe tindak pundi?. -Krama Lugu yaiku basa kang tembunge krama kabeh ora kacampuran krama inggil.

Penerapan Tingkat Tutur Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 18 December 2014 Pukul 8.34

Ngoko dibagi menjadi dua, yaitu ngoko lugu dan ngoko alus. sedangkan krama juga dibagi menjadi dua, yaitu krama lugu dan krama alus. A. Ngoko Lugu Ngoko lugu adalah ragam pemakaian bahasa jawa yang seluruh kalimatnya dibentuk dengan kosa kata ngoko Ngoko alus adalah ragam pemakaian bahasa jawa yang dasarnya adalah leksikon ngoko (termasuk leksikon netral), namun juga menggunakan leksikon krama inggil, dan atau krama andhap.

Tembung Ekawarna, Dwiwarna, Triwarna, Lan Caturwarna...

Diterbitkan pada Tuesday, 10 December 2013 Pukul 4.46

Krama inggil – mundur. 2. Ngoko – biasa. Krama – biasa. Krama lugu – biasa. Krama inggil – biasa. B. Tembung Dwiwarna. Dwiwarna, yaiku tembung kang jinise ana loro, biasane basa ngoko lan basa krama. Tuladha: Ngoko. Krama Lugu. Krama Alus, Ukara. Gelem. Purun. Kersa. Adhiku gelem ngombe susu.Kula purun adus enjing.Simbah kersa dhahar jagung. Mangan. Nedha. Dhahar, Susi wis mangan bubure.Sarno sampun nedha kolak.Pak Guru sampun 

Sinausastrajawa: Unggah-ungguhing Basa Jawa

Diterbitkan pada Monday, 13 January 2014 Pukul 7.50

Undha-usuk basa utawa unggah-ungguh basa kang dianggo ing jaman saiki migunakake peprincene (pembagian) miturut Sudarto, yaiku basa ngoko (ngoko lugu lan ngoko alus) lan basa krama (krama lugu lan krama alus). (wujude tembung ngoko lan krama inggil). Ciri-cirine : Aku, tetep ora owah; Kowe, kanggo pawongan kang diajeni diowahi dadi panjenengan, ki raka,kangmas; Ater-ater dak-, ko-, di- lan panambang -ku, -mu, -e, -ake ora owah. Tuladha :.

Farida Farkha: Unggah Ungguh Basa

Diterbitkan pada Thursday, 1 May 2014 Pukul 1.15

Basa Ngoko Andhap (Ngoko Alus). Wujude : Tembung kanggo awake dhewe migunakake basa ngoko. Tembang kanggo wong ke loro lan wong ke telu. Migunakake basa krama inggil. Tuladha : 1. Aku mangan, bapak Basa Krama Alus. Tembang – tembang kanggo wong ke siji (Awake dewe), nganggo basa madya (lajur II), tembung – tembung kanggo wong ke II lan ke III nanggo lajur ke III (krama inggil). #) Ngoko lugu : Ibu tuku beras ing toko numpak sepedha.

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Sanga...

Diterbitkan pada Wednesday, 9 July 2014 Pukul 16.59

Dene ing jaman rumiyin undha-usuk basa Jawi saged kaperang dados 13 jinis, kadosta: basa Ngoko-lugu, Ngoko-andhap (Antya-basa lan basa-Antya), basa Madya (Madya-Ngoko, Madyantara, lan Madya-krama), basa Krama Desa, basa Krama Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus.

Sekar Arum: Basa Ngoko Dan Basa Krama

Diterbitkan pada Wednesday, 24 December 2014 Pukul 3.21

Yang dimaksud dengan ngoko lugu adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua kosakatanya berbentuk ngoko dan netral (leksikon ngoko dan netral) tanpa terselip leksikon krama, krama inggil, atau krama andhap, baik Yang dimaksud dengan ngoko alus adalah bentuk unggah-ungguh yang di dalamnya bukan hanya terdiri atas leksikon ngoko dan netral saja, melainkan juga terdiri atas leksikon krama inggil, krama andhap, atau leksikon krama 

Muhammad Asrory : Lambang Pkjs

Diterbitkan pada Friday, 7 November 2014 Pukul 8.34

Bahkan dalam tata bahasa jawa sendiri ada tingkatan-tingkatan yang menunjukkan tingkat kesopanan, ada kromo inggil, kromo alus, dan ngoko. 3. Basa Krama, kaperang dadi 5, yaiku Kramantara, Mudha Krama, Wredha Krama, Krama Inggil, lan Krama Desa. 4. Basa Kedhaton. 5. Basa Kasar. A. BASA MADYA. Basa Madya iku basa ing antarane basa ngoko lan krama. . Ngoko Lugu,yaiku minangka tataran basa kang paling asor ing undha usuk Basa Jawa.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -