What's New?

tuladha basa krama inggil basa krama lugu lan ngoko alus

Orek-orek : Pacelathon

Diterbitkan pada Friday, 27 June 2014 Pukul 9.57

Ing ngosor bakal dijlentrehake bab krama lan ngoko. Ø Ngoko. 1. Ngoko Lugu. Yaiku basa ngoko kang kadadeyan saka tembung-tembung ngoko kabeh tanpa kecampuran tembung krama apadene krama inggil. Ngoko lugu digunakake Krama Alus. Yaiku basa krama kang kadadeyan saka basa krama lugu lan krama inggil. Krama alus digunakake marang wong kang diajeni. Tuladha : Bapak ngersakaken mirsani film Bung Karno lan Bung Hatta ing bioskop.

Tembung Ekawarna, Dwiwarna, Triwarna, Lan Caturwarna...

Diterbitkan pada Tuesday, 10 December 2013 Pukul 11.46

Krama inggil – mundur. 2. Ngoko – biasa. Krama – biasa. Krama lugu – biasa. Krama inggil – biasa. B. Tembung Dwiwarna. Dwiwarna, yaiku tembung kang jinise ana loro, biasane basa ngoko lan basa krama. Tuladha: Ngoko. Krama Lugu. Krama Alus, Ukara. Gelem. Purun. Kersa. Adhiku gelem ngombe susu.Kula purun adus enjing.Simbah kersa dhahar jagung. Mangan. Nedha. Dhahar, Susi wis mangan bubure.Sarno sampun nedha kolak.Pak Guru sampun 

My Favorite In My World: Unggah Ungguh Basa

Diterbitkan pada Wednesday, 14 December 2011 Pukul 13.19

Dene basa krama kaperang dadi loro yaiku krama lugu lan krama alus. 1. Ngoko Lugu Basa ngoko lugu iku basa kang ana sajroning ukara kang wujud tembunge urapa tembung ngoko, ora kacampuran basa krama. Tuladha: Aku lagi sinau basa jawa. 2. Ngoko Alus Basa ngoko alus iku basa kang ana ing sajroning ukara, kang wujud tembung-tembunge arupa tembung ngoko lan krama inggil tumrap wong sing diajak guneman (wong kapindho) utawa kang 

Gens Beaux: Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 25 April 2015 Pukul 21.47

Ngoko Alus: “Aku nyuwun pirsa, dalemé mas Budi kuwi, nèng endi?” Ngoko meninggikan diri sendiri: “Aku kersa ndangu, omahé mas Budi kuwi, nèng ndi?” (ini dianggap salah oleh sebagian besar penutur bahasa Jawa karena menggunakan 3. Yen ngundika, yaiku guneman dhewe utawa celathu sajroning ati. Basa ngoko ana rong (2) warna, yaiku : 1. Ngoko lugu. Wujude tembung ngoko ora ana tembunge kang krama inggil tumrap wong kang dijak guneman.

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Sanga...

Diterbitkan pada Wednesday, 9 July 2014 Pukul 23.59

Dene ing jaman rumiyin undha-usuk basa Jawi saged kaperang dados 13 jinis, kadosta: basa Ngoko-lugu, Ngoko-andhap (Antya-basa lan basa-Antya), basa Madya (Madya-Ngoko, Madyantara, lan Madya-krama), basa Krama Desa, basa Krama Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus.

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Lima...

Diterbitkan pada Saturday, 5 April 2014 Pukul 8.56

Dene ing jaman rumiyin undha-usuk basa Jawi saged kaperang dados 13 jinis, kadosta: basa Ngoko-lugu, Ngoko-andhap (Antya-basa lan basa-Antya), basa Madya (Madya-Ngoko, Madyantara, lan Madya-krama), basa Krama Desa, basa Krama Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus.

Basa Krama

Diterbitkan pada Wednesday, 29 July 2015 Pukul 12.37

Unggah ungguhing basa dene ukara ing basa jawa kaperang dadi papat yaiku ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus ngoko lugu saka tembung ngoko kabeh. biasane digunakake dening wong tua maring wong enom, tuladha : supri numpak sepur ngoko alus yaiku ragam panggonane basa jawa kang kawujud saka tembung ngoko kecampuran kramalan krama inggil. biasane digunakake dening wong tuwa marang wong enoom singn luwih duwur 

Sinau Basa Jawa: Basaku Basa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 27 July 2013 Pukul 10.45

Basa ngoko iku bakuning basa Jawa kang dianggo dening bebrayan. Basa Jawa iku ana loro, yaiku ngoko lugu lan ngoko alus. Ngoko lugu, tetembungane kabeh ngoko, dene ngoko alus iku ana campurane tembung krama. Tuladha: pinarak, banjur jumeneng karo mriksani njaba. Basa Krama Basa krama uga dibedakake dadi loro, yaiku krama lugu lan krama alus utawa krama inggil. Tuladha: Krama lugu: - Kula ajeng taken, menapa sampeyan saestu kesah dhateng Wirosari?

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -