What's New?

sebutake perangan sesorah

Modul Basa Jawa Kelas Xi Semester 2

Diterbitkan pada Saturday, 21 May 2011 Pukul 5.38

Mung prastawa lumrah. Anane lindhu tektonik. Perangan bumi kang owah. 8. Nanging iku dadi tandha sarta bukti. Kuwasaning Allah. Paring prengetan lan uji. Marang sakabehing titah. 9. Lamun kita kathah tumindak nalisir. Cengkah sing pitedah. Lan nerak wewaler Gusti .. Bapak Ibu Dwija Basa Jawa ingkang satuhu kinabekten; sarta sedaya kanca panyarta lomba sesorah ingkang dados kekudanganing para pinisepuh. Sumangga kula dherekaken ngunjukaken 

Modul Basa Jawa Kelas X Semester 1

Diterbitkan pada Saturday, 21 May 2011 Pukul 2.15

Nalika paring sesorah ana ing pengeten HUT Himpunan Artis Keroncong Musik Indonesia (Hamkri) Cabang Kabupaten Pati sing sepisanan durung suwe iki, ngandharake seni keroncong saiki wis ora kaya dhek jaman dhisik maneh …… Ukara pokok paragraf ing ndhuwur, “Ana ing sahwening masyarakat kita Ukara pokok paragraf deskriptif ditemokake ana sakabehing perangan paragraf. Dadi, saben ukara sing nyengkuyung dumadine paragraf diarani ukara 

Pokok-pokok Sesorah

Diterbitkan pada Sunday, 2 September 2012 Pukul 3.17

Salah sijining pelajaran bahasa Jawa yaiku bab sesorah. Opo ta sesorah kuwi? Sesorah utawa pidato iku matur ing ngarep klumpukane wong akeh kang disegaja nganggo basa lesan kanti tujuwan kang gumathok. Basane 

Modul Basa Jawa Kelas Xi Semester 1

Diterbitkan pada Saturday, 21 May 2011 Pukul 2.10

Medharsabda utawa sesorah nduweni tujuwan medharake isining adicara kanthi cetha wela-wela, terang trawaca; dene yen tanggap wacana kalebu jinising sesorah sing medharake atur panuwun lan sebab-sebab adicara kuwi diadani/dianakake. Gampange, tanggap wacana kuwi among nyambut lan ndherekake .. Ukara pokok paragraf deskriptif ditemokake ana sakabehing perangan paragraf. Dadi, saben ukara sing nyengkuyung dumadine paragraf diarani 

Modul Basa Jawa Kelas Xii Semester 2

Diterbitkan pada Saturday, 21 May 2011 Pukul 2.20

Perangan ceramah ing ndhuwur kalebu …. salam pambuka; atur puji syukur marang Pangeran; atur kasugengan, kairing atur panuwun; wedharing gati utawa wosing medhar sabda utawa isining sesorah; atur nyuwun 

Modul Basa Jawa Kelas Xii Semester 1

Diterbitkan pada Wednesday, 25 May 2011 Pukul 2.17

ccccccccc MIRENGAKEN SESORAH TATA PENGANTIN JAWA Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Kelas / Semester : XII / 1 Metode : Tanya jawab, diskusi, ceramah, drill/latihan Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit I. STANDAR KOMPETENSI Mampu mendengarkan dan memahani wacana lisan nonsastra maupun sastra dalam berbagai ragam bahasa Jawa. II. … Perangan ular-ular ing ndhuwur kalebu … Atur puji syukur; Atur kasugengan kairing atur panuwun; Wedharing 

Pidato Utawa Sesorah

Diterbitkan pada Friday, 14 June 2013 Pukul 23.57

Pidhato utawa ana sing nyebut sesorah tegese micara ing sangarepe wong akeh utawa umum, ana uga kang ngandharake yen pidato utawa sesorah yaiku medharake gagasan utawa panemu kanathi migunakake basa lisan ing Perangane naskah pidato. Salam pambuka; Purwaka basa / pambuka, yaiku ngunjukake puji marang Gusti, atur panuwun marang para rawuh utawa pawongan liyane. Surasa basa / isi, yaiku undheraning bab kang diwedharake 

I Think My Life: Pidhato Ten Boso Jowo/ Pidato Di Dalam...

Diterbitkan pada Thursday, 26 July 2012 Pukul 8.45

Isi : perangan kang wigati ngemot bab-bab kang kudu diwedharake. Isi pidhato diupayakake bisa runtut, sambung-sinambung. Becike, menawa arep pidhato luwih dhisik golek lan ngumpulake bahan saka ngendi wae. iii.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -