legenda memakai bahasa jawa dan unsur intrinsiknya doc

Prabu Panggung Keraton

Diterbitkan pada Saturday, 2 November 2013 Pukul 19.30

legenda dari jawa Barat.Kerajaan Dayeuh Manggung Masanggrahan adalah sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh raja bernama Prabu Panggung Keraton. Meski kecil.

Erwinerwon Blog: Cerita Rakyat Beserta Unsur Intrinsiknya

Diterbitkan pada Wednesday, 21 March 2012 Pukul 20.32

Budaya : Budaya jawa. bahasa : bahasa baku sehingga mudah dipahami. Amanat : Seberat atau sebesar apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus melewatinya dengan ikhlas dan sabar. Akan ada hikmah dibalik

Karya Tulis "analisis Karakter Tokoh, Sudut...

Diterbitkan pada Friday, 24 September 2010 Pukul 23.36

Karya Tulis yang membahas tentang tekhnologi “Analisis Karakter Tokoh, Sudut Pandang Pengarang, dan Fokus Pengisahan Dalam legenda Coban Rondo “ untuk memenuhi tugas akhir bahasa Indonesia. Karya tulis ini dapat . Dongeng, cerita rakyat, puisi, novel, komik, cerpen, cerbung, fabel, mite, dan legenda. unsur Intrinsik Karya Sastra: Tokoh, Watak, Latar, Sudut Pandang, Alur, Tema, dan Amanat. 2.3 Pengertian Karakter Penokohan. Yang dimaksud 

Asal Usul Gunung Tangkuban Perahu

Diterbitkan pada Monday, 8 October 2007 Pukul 16.06

Di jawa Barat tepatnya di Kabupaten Bandung terdapat sebuah tempat rekreasi yang sangat indah yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu artinya adalah perahu yang terbalik. Diberi nama seperti karena 

Bahasa Indonesia: Menemukan Unsur-unsur Intrinsik Dan...

Diterbitkan pada Monday, 12 December 2011 Pukul 20.46

unsur dan komposisi yang "direka-reka" dalam cerita hikayat sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Dalam hikayat, banyak dipenuhi oleh cerita-cerita semacam mite, legenda, dongeng, 

Unsur-unsur Intrinsik Puisi

Diterbitkan pada Tuesday, 4 May 2010 Pukul 20.10

Imajeri atau daya bayang ialah :suatu kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggunakan kembali kesan-kesan panca indera dalam jiwa kita. Jenis Imajeri : 1. Imajeri pandang 2. Imajeri dengar 3. Imajeri rasa 4.

Ephyra: Unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik Novel "laskar Pelangi"

Diterbitkan pada Wednesday, 19 October 2011 Pukul 6.17

Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama karena dalam penceritaan novel penulis menggunakan kata 'aku'. B. unsur Ekstrinsik. Selain unsur intrinsik, dalam novel “Laskar Pelangi” ini amat kental dengan pengaruh unsur ekstrinsik. unsur ekstrinsik yang ada dalam novel tidak lepas dari latar belakang kehidupan pengarang entah itu dari segi budaya yang dipegang, kepercayaan, lingkungan tempat 

Menetukan Unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik Hikayat...

Diterbitkan pada Tuesday, 18 May 2010 Pukul 21.05

Secara berkelompok carilah contoh hikayat; • Analisislah hikayat tersebut (unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat); • Ceritakanlah kembali hikayat tersebut di depan teman kalian dengan menggunakan bahasa sendiri. .. unsur-unsur Intrinsik Tema Silsilah Panji Semirang Latar Suasana Bahagia ( Terlalu amat berkasih-kasihan empat bersaudara,…) Latar Waktu Zaman dahulu ( Sebermula pada zaman dahulu kala ada raja di Tanah jawa empat bersaudara…)

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X