What's New?

kumpulan pawarta nganggo bahasa jawa krama alus

Pawarta Basa Jawa Terlengkap

Diterbitkan pada Friday, 3 May 2013 Pukul 23.31

pawarta basa jawa 2016 pawarta jagad jawa pawarta jawa contoh pawarta basa jawa teks pawarta basa jawa kumpulan pawarta basa jawa pawarta basa jawa banjir pawarta basa jawa gunung merapi pawarta basa jawa krama alus

Contoh Soal : Ulangan Semester Kelas X Bahasa Jawa +...

Diterbitkan pada Friday, 15 February 2013 Pukul 14.22

Pawarta kang ditujokake kanggo umum, kang surasane menehi pangreten tumrap sawijining prastawa diarani …. a. Layang d. selebaran .. Krama d. Ngoko lugu. b. Krama Alus e. Ngoko Alus. c. Krama Andhap. 30. Aku duwe niyat, yen ing kelas sepuluh iki kudu bisa antuk prestasi kang nyenengake bapak lan ibu. Pratelan iku nggunakake basa … a. Krama d. Ngoko lugu. b. Krama Alus e. Becik-alane. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku… a. ? becikalne. b.

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Enem...

Diterbitkan pada Monday, 21 April 2014 Pukul 8.26

Memang jika dibandingkan dengan zaman dulu, tataran tutur bahasa Jawa di zaman sekarang lebih ringkas. Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus. Sawetawis, tembung panyebat tiyang 'kata ganti Ing ukara pawarta 'berita', tembung kriya ewah nyocogaken basanipun. Basa Ngoko 

Modul Basa Jawa Kelas X Semester 1

Diterbitkan pada Saturday, 21 May 2011 Pukul 9.15

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa. Kelas / Semester : X / I Nyemak wacan nonsastra ing piwulang basa jawa bias arupa nyemak wara-wara, nyemak pawarta, lan nyemak crita. Nyemak Buku Anyar. Wis terbit buku anyar Badher Bang Sisik Kencana, kumpulan crita rakyat Jawa Timur (Basa Jawa) kang kaimpun dening Drs. Moechtar, Pemimpin redaksi Majalah Panjebar Semangat. Gawea ringkesan crita ing ndhuwur saparagraf wae (nganggo basa krama alus)!

Modul Basa Jawa Xi Semester 1

Diterbitkan pada Saturday, 21 May 2011 Pukul 12.28

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa. Kelas / Semester : XI / I. Metode : Latihan, tanya jawab, wcana yang didengarkan dengan kalimat sendiri. 3. Menyampaikan secara lisan rangkuman pokok-pokok tanggap wacana yang telah ditulisnya dengan menggunakan bahasa krama. 4. . Tuladha tanggap wacana ing ndhuwur kudune diwaca dening salah sijining kancamu (utawa gurumu) kanthi patitis, banjur semaken! Garapen pitakon-pitakon ing ngisor iki! 1. Sing rawuh 

Basa Ngoko, Krama Inggil, Dan Krama Alus

Diterbitkan pada Saturday, 24 January 2015 Pukul 21.13

Mata Pelajaran : Basa Jawa. Kelas / Semester : XI I / Gasal. Materi Pokok : Basa ngoko, krama inggil dan krama alus. Alokasi waktu : 2 X 45 menit. Standar Kompetensi : 1.Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan secara lisan Standar Kompetensi : Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan secara lisan dalam berbagai ragam bahasa dengan unggah-ungguh bahasa yang tepat. . 2, Gaweya tuladha ukara mawa ragam basa ngoko 2 wae!

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Pitu...

Diterbitkan pada Friday, 9 May 2014 Pukul 6.16

Tataran tutur bahasa Jawa saat ini lebih ringkas, hanya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: bahasa Ngoko-lugu, bahasa Ngoko-halus, bahasa Krama-limrah (wajar), dan bahasa Krama-halus. Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus. Sawetawis, tembung panyebat tiyang 'kata ganti orang' lan 

Soal Latihan Bahasa Jawa Smk

Diterbitkan pada Thursday, 29 November 2012 Pukul 12.46

Nguri-uri budhaya Jawa. d. Sosial lan budhaya. e. Pendhidhikan lan Kabudhayan. 7. Pawarta nang dhuwur digiyaraken nganggo Basa … a. Krama Alus. b. Ngoko alus. c. Ngoko lugu. d. Krama andhap. e. Krama ndesa.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -