What's New?

carpon basa sunda lengkap dengan teme pelaku amanat

Materi Teks Cerpen Xi Semua Jurusan

Diterbitkan pada Thursday, 23 October 2014 Pukul 9.23

Cerpen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI disana dijelaskan kalau Cerpen adalah kisahan pendek (kurang dari 10.000 kata) yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Sedangkan menurut Susanto dalam Tarigan (1984 : 176), cerita pendek adalah cerita yang panjangnya sekitar 5000 kata atau kira-kira 17 halaman kuarto spasi rangkap yang terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri.

Drama Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 5 August 2015 Pukul 7.07

Selain itu dengan dialog dialog drama bahasa sunda dapat mengetahui watak watak pemeran drama atau para pelaku dalam drama bahasa sunda. Dalam drama bahasa sunda juga ada unsur unsur yang terkandung didalamnya seperti tema, amanat, dialog, tokoh karakter, dan tempat juga menentukan bagus dan tidaknya suatu drama termasuk drama bahasa sunda. Unsur unsur drama bahasa sunda juga penting dan harus ada sehingga drama yang 

Unsur-unsur Cerita Pendek (eksrtinsik Dan Ekstrinsik)

Diterbitkan pada Sunday, 28 September 2014 Pukul 3.26

Cerpen mempunyai sudut pandang, tema, alur, penokohan, latar, gaya bahasa, dan pesan/amanat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1997:186-187), cerita pendek adalah karya sastra yang berupa 

Unsur-unsur Yang Mendasari Cerpen

Diterbitkan pada Monday, 29 August 2011 Pukul 14.12

Tema Cerpen hanya berisi satu tema karena ceritanya yang pendek. Hal itu berkaitan dengan keadaan jalan cerita yang juga tunggal dan tokoh (pelaku) yang terbatas. Tema dapat kita dapat setelah kita membaca secara menyeluruh dalam cerpen biasanya sesuai dengan amanat/pesan yang hendak disampaikan oleh pengarangnya. Tema menyangkut ide cerita. Tema menyangkut keseluruhan isi cerita yang tersirat dalam cerpen. Tema dalam cerpen dapat 

Pengertian Cerpen Dan Unsur-unsurnya

Diterbitkan pada Monday, 28 April 2014 Pukul 12.46

Nasib pelaku utama dalam cerpe n tidak mengalami perubahan. Unsur intrinsik cerpen dan novel meliputi, tema, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Unsur ekstrinsik cerpen dan novel meliputi, 

Novel Dalam Sejarah Sastra Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 2 January 2013 Pukul 10.47

Novel bukan berasal dari bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda. Analisis terhadap novel ini berdasarkan pada segi intrinsiknya yang dibatasi pada masalah alur, latar, perwatakan, penokohan, tema dan amanat. A. Alur Menurut Dick Hartoko yang dimaksud alur ialah kontruksi yang dibuat pembaca mengenai deretan peristiwa yang secara logik dan kronologik saling berkaitan dan yang diakibatkan atau dialami oleh para pelaku (Hartoko, 1985:149).

Carita Pondok (carpon) Jeung Contona

Diterbitkan pada Thursday, 31 October 2013 Pukul 5.42

Seni Budaya · Bahasa Indonesia · Bahasa Sunda · Kesehatan · Teknologi. Search. Home » Bahasa Sunda » Carita Pondok (CARPON) jeung Contona Mere kesan lir enya-enya kajadian. UNSUR INTERISTIK CARPON. - Palaku. - Amanat. - Tema. - Latar. - Galur. UNSUR EKSTERINSIK CARPON. - Nilai-nilai dalam Carita Pondok. - Latar Belakang Kahirupan Pengarang. - Situasi Sosial. TEKNIK NULIS CARITA PONDOK. - Tema. - Bahan carita. - Alur. - Tokoh.

Bahasa Indonesia

Diterbitkan pada Friday, 30 January 2015 Pukul 10.26

Fakta dalam iklan mencakup identitas produk yang ditawarkan , komposisi, kegunaan, dan sarana penggunaan secara lengkap. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari suatu cerita. Latar/Setting merupakan tempat, waktu dan suasana terjadinya suatu cerita; Penokohan/Perwatakan adalah watak yang dimiliki oleh pelaku dalam suatu cerita; Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca . Pupuh Sunda Kumpulan 17 Pupuh Sunda.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -